javascript - 如何使用过滤器制作搜索栏?

我尝试制作产品过滤器,但我制作了一个,但出现了一个问题。我想单击这些项目以重定向到另一个页面,但我尝试了数百次编码,但毫无希望。所以我问你的是建立一个带有搜索栏的产品过滤器。我希望你能帮助我。请帮我!我需要你!我希望这不是一个太大的挑战。

回答1

你没有提到你使用的是什么语言。因此,假设您从某些 API 获取产品。这是一个例子。

var data = [
  {
    "make": "Gibson",
    "model": "Les Paul",
    "type": "Electric",
    "price": "$3,000",
    "image": "http://www.sweetwater.com/images/items/120/LPST5HTHDCH-medium.jpg?9782bd",
  "url":"https://google.com"
  },
  {
    "make": "Gibson",
    "model": "SG",
    "type": "Electric",
    "price": "$1,500",
    "image": "http://www.sweetwater.com/images/items/120/SGSEBCH-medium.jpg?e69cfe",
    "url":"https://google.com"
  
  },
  {
    "make": "Fender",
    "model": "Telecaster",
    "type": "Electric",
    "price": "$2,000",
    "image": "http://www.sweetwater.com/images/items/120/TelePLMPHB-medium.jpg?28e48b",
    "url":"https://google.com"
  },
  {
    "make": "Fender",
    "model": "Stratocaster",
    "type": "Electric",
    "price": "$2,000",
    "image": "http://www.sweetwater.com/images/items/120/StratAMM3SB2-medium.jpg?dfd0a9",
    "url":"https://google.com"
  },
  {
    "make": "Gretsch",
    "model": "White Falcon",
    "type": "Electric",
    "price": "$5,000",
    "image": "http://www.sweetwater.com/images/items/120/G613655GE-medium.jpg?9bfb0e",
    "url":"https://google.com"
  },
  {
    "make": "Paul Reed Smith",
    "model": "Custom 24",
    "type": "Electric",
    "price": "$5,000",
    "image": "http://www.sweetwater.com/images/items/120/HBII10BGWB-medium.jpg?982763",
    "url":"https://google.com"
  },
  {
    "make": "Gibson",
    "model": "Hummingbird",
    "type": "Acoustic",
    "price": "$2,500",
    "image": "http://www.sweetwater.com/images/items/120/SSHBHCNP-medium.jpg?11fbea",
    "url":"https://google.com"
  }
];

var products = "",
  makes = "",
  models = "",
  types = "";

for (var i = 0; i < data.length; i++) {
  var make = data[i].make,
    model = data[i].model,
    type = data[i].type,
    price = data[i].price,
    url = data[i].url,
    rawPrice = price.replace("$",""),
    rawPrice = parseInt(rawPrice.replace(",","")),
    image = data[i].image;
  
  //create product cards
  products += "<div class='col-sm-4 product' data-make='" + make + "' data-model='" + model + "' data-type='" + type + "' data-price='" + rawPrice + "'><div class='product-inner text-center'><a href='"+url+"'><img src='" + image + "'></a><br />Make: " + make + "<br />Model: " + model + "<br />Type: " + type + "<br />Price: " + price + "</div></div>";
  
  //create dropdown of makes
  if (makes.indexOf("<option value='" + make + "'>" + make + "</option>") == -1) {
    makes += "<option value='" + make + "'>" + make + "</option>";
  }
  
  //create dropdown of models
  if (models.indexOf("<option value='" + model+"'>" + model + "</option>") == -1) {
    models += "<option value='" + model + "'>" + model + "</option>";
  }
  
  //create dropdown of types
  if (types.indexOf("<option value='" + type + "'>" + type + "</option>") == -1) {
    types += "<option value='" + type + "'>" + type + "</option>";
  }
}

$("#products").html(products);
$(".filter-make").append(makes);
$(".filter-model").append(models);
$(".filter-type").append(types);

var filtersObject = {};

//on filter change
$(".filter").on("change",function() {
  var filterName = $(this).data("filter"),
    filterVal = $(this).val();
  
  if (filterVal == "") {
    delete filtersObject[filterName];
  } else {
    filtersObject[filterName] = filterVal;
  }
  
  var filters = "";
  
  for (var key in filtersObject) {
    if (filtersObject.hasOwnProperty(key)) {
      filters += "[data-"+key+"='"+filtersObject[key]+"']";
    }
  }
  
  if (filters == "") {
    $(".product").show();
  } else {
    $(".product").hide();
    $(".product").hide().filter(filters).show();
  }
});

//on search form submit
$("#search-form").submit(function(e) {
  e.preventDefault();
  var query = $("#search-form input").val().toLowerCase();

  $(".product").hide();
  $(".product").each(function() {
    var make = $(this).data("make").toLowerCase(),
      model = $(this).data("model").toLowerCase(),
      type = $(this).data("type").toLowerCase();

    if (make.indexOf(query) > -1 || model.indexOf(query) > -1 || type.indexOf(query) > -1) {
      $(this).show();
    }
  });
});
body {
  padding-top: 30px;
}
.product {
  margin-bottom: 30px;
}
.product-inner {
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.2);
  padding: 10px;
}
.product img {
  margin-bottom: 10px;
}
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<div class="container">
  <div class="row" id="search">
    <form id="search-form" action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
      <div class="form-group col-xs-9">
        <input class="form-control" type="text" placeholder="Search" />
      </div>
      <div class="form-group col-xs-3">
        <button type="submit" class="btn btn-block btn-primary">Search</button>
      </div>
    </form>
  </div>
  <div class="row" id="filter">
    <form>
      <div class="form-group col-sm-3 col-xs-6">
        <select data-filter="make" class="filter-make filter form-control">
          <option value="">Select Make</option>
          <option value="">Show All</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group col-sm-3 col-xs-6">
        <select data-filter="model" class="filter-model filter form-control">
          <option value="">Select Model</option>
          <option value="">Show All</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group col-sm-3 col-xs-6">
        <select data-filter="type" class="filter-type filter form-control">
          <option value="">Select Type</option>
          <option value="">Show All</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group col-sm-3 col-xs-6">
        <select data-filter="price" class="filter-price filter form-control">
          <option value="">Select Price Range</option>
          <option value="">Show All</option>
        </select>
      </div>
    </form>
  </div>
  <div class="row" id="products">
    
  </div>
</div>

相似文章

随机推荐

最新文章