javascript - Javascript 如何将整数格式化为 Currency 字符串?

我有一个整数存储为美分,即 1700 美分。如何使用 javascript 将其转换为 $17.00 的字符串?我试过 toFixedIntl.NumberFormat 但它们返回 1700 美元?

回答1

您可以为此使用 toLocaleString() 函数。

var cents = 1629;
var dollars = cents / 100;
dollars = dollars.toLocaleString("en-US", {style:"currency", currency:"USD"});
console.log(dollars);

相似文章

python - 如何将json写入数据框?

我返回了这个原始的苹果搜索广告json。如何将其写入数据框?当我尝试阅读广告系列详细信息时,如下所示:{"other":false"granularity":[...]"metadata":{...}...

随机推荐

最新文章