pandas - Concat values 在不包括 NaN 的数据帧列上

我有一个带有 n store 列的数据框,这里我只显示前 2 个:

ref_id store_0   store_1
0    100    c      b
1    300    d     NaN

我想要一种方法,只将 store 列中的非 NaN values 连接到一个新列中,在每个 value 之间添加一个逗号,最后删除这些列。期望的输出是:

ref_id stores 
0    100   c,b
1    300    d

现在我已经尝试了 df['stores'] = df['store_0'] + ',' + df['store_1'] 这个结果:

ref_id store_0 store_1 stores  
0    100    c    b   c,b
1    300    d   NaN   NaN

回答1

您可以使用:

cols = df.filter(like='store_').columns

df2 = (df
 .drop(columns=cols)
 .assign(stores=df[cols].agg(lambda s: s.dropna()
                    .str.cat(sep=','), 
               axis=1))
 )

或者,对于就地修改:

cols = df.filter(like='store_').columns

df['stores'] = df[cols].agg(lambda s: s.dropna().str.cat(sep=','), axis=1)
df.drop(columns=cols, inplace=True)

输出:

ref_id stores
0   100  c,b
1   300   d

回答2

你可以试试

df_ = df.filter(like='store')
df = (df.assign(store=df_.apply(lambda row : row.str.cat(sep=','), axis=1))
   .drop(df_.columns, axis=1))
print(df)

  ref_id store
0   100  c,b
1   300   d

回答3

尝试

df['store'] = df.filter(like = 'store').apply(lambda x : ','.join(x[x==x]),1)
df
Out[60]: 
  ref_id store_0 store_1 store
0   100    c    b  c,b
1   300    d   NaN   d

相似文章

随机推荐

最新文章